RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

W związku z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, że – zgodnie z art. 13 RODO:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Sulvoq spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 85 lok 21, 02-001 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646558, reprezentowanym przez SULVOQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001 Warszawa), Aleje Jerozolimskie 85 lok 21, REGON: 36581482, NIP: 5252683277, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645834 – reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Annę Annomalię

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z administratorem danych poprzez adres email……….
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:

  • realizacji usług związanych z prowadzoną przez Sulvoq spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie;
  • udzieleniu odpowiedzi odnośnie świadczonych przez podmiot usług.
    Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

  • na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
  • na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne oraz powiązane z obsługą windykacyjną.